herb Banie

Oficjalny serwis gminy

facebook
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest czwartek 30 marca 2023, imieniny: Amelii i Jana
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Polski Ład

Ścieżki rowerowe

Projekt door-to-door

Koronawirus - informacje i zalecenia
Biuletyn

Policja

bialostron

Dom Kultury w Baniach

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

dodano: 2019-06-04 09:37:05

Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Gmina Banie realizowała projekt Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

czytaj więcej »

Szkolenie w ramach Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

dodano: 2017-10-27 13:52:33

W dniu 16 października br. w Szkole Podstawowej w Baniach odbyło się szkolenie w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Szkolenie przeprowadziła Firma BKH-SYSTEM. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele SP w Baniach, Lubanowie oraz Swobnicy.

czytaj więcej »

Rozpoczęcie realizacji projektu

dodano: 2017-10-25 10:39:19

Wójt Gminy Banie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Projekt skierowany jest do:
• uczniów klas I-VI szkół podstawowych,
•uczniów klas I-III gimnazjum,
• nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.

Projekt realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania zamieszczone zostaną w dniu 04.09.2017 r. na stronach www.banie.pl, www.zsbanie.pl, www.lubanowosp.pl, gimnazjum.zsbanie.pl, www.spswobnica.szkolnastrona.pl.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Projekt Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I EDUKACJI SZKOLNEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY BANIE NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO „PYRZYCE+”
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1.
Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację szczegółowych celów:
1) doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia
2) kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
3) indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej
4) korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
2.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.
Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01 września 2017 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, przy czym zajęcia dla uczestników/uczestniczek projektu odbywać się będą w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019.
4.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają bezpłatne wsparcie do wyboru w następujących zadaniach:
1) Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz TIK.
2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
3) Zajęcia z indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
4) Zajęcia logopedyczne.
5) Zajęcia terapeutyczne – wsparcie dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
5.
Zajęcia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w 4 szkołach według ustalonego harmonogramu. Mogą w nich uczestniczyć również uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 
1.
Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica:
- Szkoły Podstawowej w Baniach (klas I-VI szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum)
- Szkoły Podstawowej w Lubanowie (klas IV-VI)
- Szkoły Podstawowej w Swobnicy (klas IV-VI)
2.
Po zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik/uczestniczka projektu składa następujące dokumenty:
- deklarację uczestnictwa w projekcie
- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych.
 
§ 3. PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
1.
Dokumenty przyjmowane będą w sekretariatach poszczególnych szkół. Osobami do kontaktów w trakcie procesu rekrutacji będą dyrektorzy szkół, którzy w porozumieniu nauczycielami i pedagogami szkolnymi będą podejmować decyzję o zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do poszczególnej formy wsparcia (zadań).
2.
Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 05.09.2017 r. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 15.09.2017 r., a w roku szkolnym 2018/2019 od 03.09.2018 r. do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2018 r. Niezbędne dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 2 pkt. 2 należy złożyć w sekretariatach poszczególnych szkół.
3.
Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 2 pkt. 2 oraz niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w sekretariatach poszczególnych szkół oraz na ich stronach internetowych i na stronie gminy Banie.
 
§ 4. PRZEBIEG I KRYTERIA REKRUTACJI
1.
Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu składa się z następujących etapów:
1) przygotowanie, rozpoczęcie i realizacja działań rekrutacyjnych w celu wyłonienia grupy docelowej,
2) przygotowanie formularzy zgłoszeniowych oraz pozostałych druków potrzebnych na etapie rekrutacji,
3) przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa,
4) wyłonienie uczestników/uczestniczek zajęć,
5) stworzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników/uczestniczek zajęć,
6) przyjmowanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczeń uczestników projektu.
Za rekrutację do wszystkich zajęć odpowiedzialny będzie koordynator projektu, który w porozumieniu z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami szkolnymi będzie podejmować decyzje o zakwalifikowaniu uczniów/uczennic na poszczególne formy wsparcia. Utworzona zostanie lista rezerwowa, ewentualnie przeprowadzony zostanie uzupełniający nabór. W przypadku trudności z rekrutowaniem beneficjentów ostatecznych (uczniów/uczennic), zostanie wprowadzona metoda bezpośrednich spotkań koordynatora projektu z uczniami/uczennicami.
2.
Osoby zakwalifikowane do projektu wybiera Komisja Rekrutacyjna. O wynikach kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście. Z zakończonej rekrutacji Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół osób przyjętych do projektu. O ostatecznym przyjęciu zadecyduje złożenie następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
3.
Przyjęcie nowych uczestników/uczestniczek do projektu będzie możliwe, jeśli z usprawiedliwionych przyczyn któryś z uczestników/uczestniczek zrezygnuje z udziału w projekcie lub z innych przyczyn zostanie skreślony/a z listy.
 
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 04.09.2017 roku i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +”.

czytaj więcej »

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia