herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest wtorek 14 lipca 2020, imieniny: Marceliny i Bonawentury
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Ścieżki rowerowe

Koronawirus - informacje i zalecenia
Biuletyn

Policja

bialostron

Dom Kultury w Baniach

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

Informacja Wójta Gminy Banie

dodano: 2012-07-27 10:33:07

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2012 R.

„WYPRAWKA SZKOLNA”

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r .- „Wyprawka szkolna”, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:

- klasach I - IV szkoły podstawowej,

- klasie I szkoły ponadgimnazjalnej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest również uczniomsłabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1)       dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

2)       dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej(słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

180 zł

1)       dla uczniów klas IV szkół podstawowych,

2)       dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

210 zł

    dla uczniów realizujących kształcenie w gimnazjum (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

325 zł

1)      dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych,

2)      dla uczniów realizujących kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i w klasach II-III technikum uzupełniającego (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

352 zł

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom, którzy spełniają  następujące kryteria:

- uczniowie klas I szkoły podstawowej – pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) – 504 zł netto,

- uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej – pochodzący z rodzin, w których dochód na osobie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) –  351 zł netto na osobę w rodzinie,

- uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – na podstawie decyzji dyrektora szkoły (z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.

-  uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r, o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013 do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia  o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego  lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia  o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego  lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy  o pomocy społecznej - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości j/w.Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013

 

W TERMINIE DO DNIA 10 WRZEŚNIA 2012 R.

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia