herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest poniedzialek 20 maja 2019, imieniny: Bernarda i Bazylego

Ścieżki rowerowe
Biuletyn

Policja

bialostron

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu

Stowarzyszenie KONTRA

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

Informacja o spełnieniu obowiązku nauki

dodano: 2019-02-28 13:46:52

Wójt Gminy Banie zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 16 - 18 lat, zamieszkałych na terenie gminy Banie, o złożenie w terminie do dnia 12 marca 2019 r. pisemnej informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku nauki w roku szkolnym 2018/2019.

Zaświadczenie ze szkoły lub pisemną informację o spełnianiu obowiązku nauki należy złożyć w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie.

Druk informacji o spełnianiu obowiązku nauki jest dostępny w Urzędzie Gminy Banie.
Do pobrania: Informacja o spełnianiu obowiązku nauki.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 91 4166381 wew. 36 w godz. pracy Urzędu, tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. Podstawa prawna: art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w zamieszkałą na terenie tej gminy oraz prowadzi ewidencję spełniania tego obowiązku.

 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

4. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się:

- przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej,

- przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych,

- przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy,

- przez uczęszczanie do szkoły i zespołu szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe,

- przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację,

- przez uczęszczanie do szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej

- przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,

- uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

5. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Realizacja obowiązku nauki – reforma (https://reformaedukacji.men.gov.pl/)

- od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej;

- latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 obowiązek nauki będzie realizowany zarówno po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Obowiązek nauki w wymienionych latach szkolnych będzie spełniany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych lub u pracodawcy, jak i w szkołach ponadpodstawowych (zgodnie z planowaną reformą: w 4 – letnim liceum, 5-letnim technikum lub w 2-stopniowej branżowej szkole);

- absolwenci szkoły ponadpodstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, będą spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub do szkoły wyższej.

Realizacja obowiązku szkolnego – reforma (https://reformaedukacji.men.gov.pl/)

- dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia do ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia;

- od dnia 1 września 2019 r. obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej – publicznej albo niepublicznej;

- do 1 września 2019 r. (tj. w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum i 8-klasowej szkoły podstawowej. Tym samym w wymienionych wyżej latach szkolnych (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum – publicznych albo niepublicznych.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia