Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Banie
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Rozpoczęcie realizacji projektu

 • 25 października 2017

Wójt Gminy Banie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Projekt skierowany jest do:

 • uczniów klas I-VI szkół podstawowych,
 • uczniów klas I-III gimnazjum,
 • nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum

Projekt realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania zamieszczone zostaną w dniu 04.09.2017 r. na stronach www.banie.pl, www.zsbanie.pl, www.lubanowosp.pl, gimnazjum.zsbanie.pl, www.spswobnica.szkolnastrona.pl.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Projekt Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego kontraktu samorządowego "Pyrzyce+"

§ 1. Informacje ogólne

1.Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację szczegółowych celów:

 1. doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia
 2. kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
 3. indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej
 4. korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01 września 2017 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, przy czym zajęcia dla uczestników/uczestniczek projektu odbywać się będą w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019.

4. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają bezpłatne wsparcie do wyboru w następujących zadaniach:

 1. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz TIK.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
 3. Zajęcia z indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 4. Zajęcia logopedyczne.
 5. Zajęcia terapeutyczne – wsparcie dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Zajęcia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w 4 szkołach według ustalonego harmonogramu. Mogą w nich uczestniczyć również uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności.

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica:

 • Szkoły Podstawowej w Baniach (klas I-VI szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum)
 • Szkoły Podstawowej w Lubanowie (klas IV-VI)
 • Szkoły Podstawowej w Swobnicy (klas IV-VI)

2. Po zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik/uczestniczka projektu składa następujące dokumenty:

 • deklarację uczestnictwa w projekcie
 • oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 3. Procedura przyjmowania zgłoszeń

1. Dokumenty przyjmowane będą w sekretariatach poszczególnych szkół. Osobami do kontaktów w trakcie procesu rekrutacji będą dyrektorzy szkół, którzy w porozumieniu nauczycielami i pedagogami szkolnymi będą podejmować decyzję o zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do poszczególnej formy wsparcia (zadań).

2. Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 05.09.2017 r. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 15.09.2017 r., a w roku szkolnym 2018/2019 od 03.09.2018 r. do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2018 r. Niezbędne dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 2 pkt. 2 należy złożyć w sekretariatach poszczególnych szkół.

3. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 2 pkt. 2 oraz niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w sekretariatach poszczególnych szkół oraz na ich stronach internetowych i na stronie gminy Banie.

 

§ 4. Przebieg i kryteria rekrutacji

1. Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu składa się z następujących etapów:

 1. przygotowanie, rozpoczęcie i realizacja działań rekrutacyjnych w celu wyłonienia grupy docelowej,
 2. przygotowanie formularzy zgłoszeniowych oraz pozostałych druków potrzebnych na etapie rekrutacji,
 3. przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa,
 4. wyłonienie uczestników/uczestniczek zajęć,
 5. stworzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników/uczestniczek zajęć,
 6. przyjmowanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczeń uczestników projektu.

Za rekrutację do wszystkich zajęć odpowiedzialny będzie koordynator projektu, który w porozumieniu z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami szkolnymi będzie podejmować decyzje o zakwalifikowaniu uczniów/uczennic na poszczególne formy wsparcia. Utworzona zostanie lista rezerwowa, ewentualnie przeprowadzony zostanie uzupełniający nabór. W przypadku trudności z rekrutowaniem beneficjentów ostatecznych (uczniów/uczennic), zostanie wprowadzona metoda bezpośrednich spotkań koordynatora projektu z uczniami/uczennicami.

2. Osoby zakwalifikowane do projektu wybiera Komisja Rekrutacyjna. O wynikach kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście. Z zakończonej rekrutacji Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół osób przyjętych do projektu. O ostatecznym przyjęciu zadecyduje złożenie następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

3. Przyjęcie nowych uczestników/uczestniczek do projektu będzie możliwe, jeśli z usprawiedliwionych przyczyn któryś z uczestników/uczestniczek zrezygnuje z udziału w projekcie lub z innych przyczyn zostanie skreślony/a z listy.

§ 5. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 04.09.2017 roku i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +”.