Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Banie
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Obowiązek szkolny

Wójt Gminy Banie zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 16 - 18 lat, zamieszkałych na terenie gminy Banie, o złożenie w terminie do dnia 10 marca 2017 r. pisemnej informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego lub nauki w roku szkolnym 2016/2017.

Zaświadczenie ze szkoły lub pisemną informację o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki należy złożyć w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie.

Druk informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki jest dostępny  w Urzędzie Gminy Banie.

Do pobrania: Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki (DOC, 31 KB)

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 91 4166381  wew. 36 w godz. pracy, tj. od 7.00 do 15.00.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.
 4. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:
  • przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,
  • przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych,
  • przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
  • przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w placówkach publicznych  i niepublicznych posiadających akredytację,
  • przez uczęszczanie do szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
  • uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej.
 5. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałą na jej terenie i prowadzi ewidencję spełniania tego obowiązku.

Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka,  są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.