Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Banie
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2014 r. "Wyprawka Szkolna"

Informacja Wójta Gminy Banie rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024))

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r .- „Wyprawka szkolna”, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

  • klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,
  • klasach II-III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
  • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klasie III liceum plastycznego,
  • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem objęci są także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, w terminie do dnia 12 września 2014 r. (dotyczy szkół na terenie Gminy Banie)

Wnioski są dostępne w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczać w roku szkolnym 2014/2015.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • dyrektorzy szkół,
  • Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, tel. 91 4166381 wew. 36. 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem  http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/programy-pomocowe/wyprawka-szkolna/6097-informacja-dotyczca-sposobu-realizacji-programu-wyprawka-szkolna-w-2014r