Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Banie
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Sprawę załatwia – miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie.

Osoba odpowiedzialna – Katarzyna Pulwer, tel. 91 416 63 81, wew. 36, e-mail: praca@banie.pl.

Uwaga!
Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Wniosek zawiera:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
 4. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 6. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;

Wraz z wnioskiem należy przedstawić oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty.

W celu sprawdzenia zgodności powyższych danych organ dokonujący wpisu może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia  o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na portalu Emp@tia dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, udostępniło usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych lub wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Osoba/podmiot chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia powinna posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub posługiwać się profilem zaufanym e-PUAP.

Opłata:

Postępowanie podlega opłacie w wysokości 50 zł.

Podstawa do naliczenia opłaty: Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Banie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Banie:  42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 Bank Spółdzielczy Filia w Baniach. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: „Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

Forma załatwienia:

 1. Wójt Gminy Banie wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:
  • nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
  • datę i numer wpisu do rejestru;
  • formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
  • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
 2. Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:
  • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
 3. Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:
  • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Termin załatwienia:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

 1. 1Wpis do rejestru podlega opłacie.
 2. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
 3. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do niego dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje w nim zmian oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające zmiany.

Akty prawne:

Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl zawiera informacje na temat form opieki nad dziećmi do lat 3.

Strona skierowana jest do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku).